ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน สารที่พบในเยื่อบุของตับอ่อน

สารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน CA 19-9 เป็นการตรวจหามะเร็งระบบทางเดินอาหารเช่น มะเร็งตับอ่อน มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งกระเพาะอาหารและมะเร็งท่อน้ำดี สารนี้พบได้ในเยื่อบุของตับอ่อน ท่อน้ำดี กระเพาะอาหาร ถุงน้ำดี ลำไส้ใหญ่ ต่อมน้ำลาย ต่อมลูกหมาก เราสามารถตรวจหาสาร CA 19-9 จากสารน้ำหลั่งของอวัยวะเหล่านี้ คนปกติก็สามารถตรวจพบค่าเหล่านี้ในเลือด

จะใช้การตรวจนี้เพื่อคัดกรองโรคมะเร็งได้หรือไม่ ไม่แนะนำให้ใช้การตรวจนี้เพื่อคัดกรองมะเร็งตับอ่อนเนื่องจาก ความไวในการตรวจยังไม่สูง( (68-93% ) และความจำเพาะ ( 76-100% ) นอกจากนั้นผู้ป่วยมะเร็งตับอ่อนจะมีค่านี้สูงเพียงร้อยละ 70 ผู้ที่การตรวจนี้สูงก็ไม่ได้หมายเป็นมะเร็งเนื่องจากพบได้ในผู้ป่วยโรค ตับอ่อนอักเสบ นิ่วในถุงน้ำดี ตับแข็ง ลำไส้อักเสบ ค่าปกติสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน CA 19-9 CA 19-9< 37units/ml การใช้ค่าตรวจนี้กับมะเร็งตับอ่อน ไม่ใช้ค่านี้ในการคัดกรองมะเร็งตับอ่อนเนื่องจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ไม่ใช้ค่านี้ในการบอกว่าผู้ป่วยรายนี้ผ่าตัดได้หรือไม่ แม้ว่าผู้ป่วยร้อยละ90ที่มีค่ามากกว่า 1000 units/ml จะผ่าตัดไม่ได้ แต่จำเป็นต้องใช้การตรวจชนิดอื่นมาประเมินร่วมกัน การใช้ค่านี้บอกว่าโรคกลับเป็นซ้ำ เนื่องค่านี้จะขึ้นก่อนที่จะมีอาการ และการตรวจทางรังสี ดังนั้นผู้ที่ผลเลือดขึ้นใหม่หลังจากลงไปแล้วจะต้องนัดตรวจเป็นระยะ จะใช้ค่านี้ในการติดตามการรักษาโรค ณขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอ แต่อย่างไรก็ตามระหว่างการรักษาไม่ว่าจด้วยวิธีผ่าตัด การให้รังสี หรือเคมีบำบัด หากค่านี้ลงน่าจะแสดงว่าการรักษาได้ผล ในทางกลับกัน หากค่านี้สูงขึ้นจะต้องประเมินด้วยการตรวจทางรัสี หรือทางชิ้นเนื้อว่าโรคเป็นมากขึ้น

Scroll to Top