การตรวจหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

การใช้คลื่นเสียงความถี่สูงตรวจหลอดเลือดสมองและเส้นเลือดบริเวณคอมากขึ้น เนื่องจากตรวจได้ง่าย ราคาไม่สูงมากนัก ทําให้ใช้ในการตรวจคัดกรองได้ดี โดยเฉพาะในการตรวจพยาธิสภาพของหลอดเลือดแดงบริเวณคอ ซึ่งปัจจุบันพบว่าถ้ามีการตีบของหลอดเลือดแดงบริเวณคออย่างมีนัยสําคัญ การผ่าตัดโดยผู้ที่มีความชํานาญสามารถป้องกันการเกิดภาวะสมองขาดเลือดได้ดี

การใช้ยารักษาเพียงอย่างเดียว การตรวจหลอดเลือด Carotid บริเวณคอ จะตรวจในผู้ป่วยที่มีโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน รวมถึงภาวะสมองขาดเลือดไปเลี้ยงชั่วคราว Transient Ischemic Attack : TIA ด้วย นอกจากนี้ยังใช้คัดกรองผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดโรคหลอดเลือด เช่น ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยที่มีโรคหลอดเลือดแดง Coronary หรือหลอดเลือดส่วนปลายแขน/ขาตีบ และผู้ป่วยที่ถูกตรวจพบว่ามี Carotid bruit รวมทั้งใช้ในการประเมินหลังจากผ่าตัดหลอดเลือด Carotid หรือหลังจากใส่ Stent ซึ่งการตรวจนี้มีความจําเพาะสูงเมื่อเทียบกับการตรวจเอกซเรย์หลอดเลือดแดง

Scroll to Top